X

جدیدترین اخبار و اطلاعات حوزه معماری و شهرسازی

فهرست

انتشار کتاب نگاشت توضیحی نظریه های تاریخ معماری و هنر

بخش هایی از مقدمه: تاریخ معماری و هنر در کشور ما از آغاز بر مبنای ترجمه و گزارش متعارف تاریخ های معماری و هنر در مغرب زمین بنیاد گذاشته شد. حتی سخن دربارۀ تاریخ معماری و هنر مغرب زمین نیز کمتر متفکرانه و اصیل بوده و به ندرت با فهم عمیق مبانی و مبادی آثار […]

 • قیمت
  -
 • تاریخ انتشار
  ۱۳۹۵
 • حوزه
  معماری
 • نویسنده
  مهرداد قیومی بیدهندی

بخش هایی از مقدمه:
تاریخ معماری و هنر در کشور ما از آغاز بر مبنای ترجمه و گزارش متعارف تاریخ های معماری و هنر در مغرب زمین بنیاد گذاشته شد. حتی سخن دربارۀ تاریخ معماری و هنر مغرب زمین نیز کمتر متفکرانه و اصیل بوده و به ندرت با فهم عمیق مبانی و مبادی آثار مورخان و اندیشمندان هنر در مغرب زمین همراه بوده است. فهم درست و ژرف تاریخ هنر مغرب زمین و نقد آن نیازمند شناخت بنیادهای نظری آن است. همچنین فهم هنر ایران زمین و تاریخ آن و بنیاد کردن تاریخ هنر ایران زمین یعنی بنیاد کردن تاریخی که با هنر ایران زمین تناسب داشته باشد نیازمند تمهید مبانی نظری است.

همۀ اینها بدون شناختن وضع کنونی مباحث نظری تاریخ معماری و هنر در جهان ناممکن است. هدف از کتاب حاضر این است که مهمترین کتاب های مربوط به مباحث نظری تاریخ معماری و هنر در مغر بزمین شناسایی و معرفی شود. این معرفی آن گاه در خدمت هدف خواهد بود که اطلاعات بیشتری از درون کتاب در اختیار خواننده بگذارد، در حدی که او را از تصفّح کتاب کمابیش بی نیاز کند. این مقصود با کتاب نگاشت توضیحی حاصل می شود.در این صورت، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی معماری و هنر و رشته های مربوط از وضع کنونی مباحث نظری این حوزه آگاه خواهند شد؛ مهمترین مسائل و مجادلات کنونی را خواهند شناخت؛ پرسش های اصلی را خواهند دانست و جایگاه خود و پرسش های متناسب با فرهنگ خود را در میان مجموعۀ معرفت انسانی در این زمینه خواهند یافت. شناسایی کتا بهای شایستۀ ترجمه و یافتن منابعی متناسب با کلاس های درس در دوره های کارشناسی ارشد تاریخ معماری و دکتری معماری و فلسفۀ هنر از دیگر فایده های این کتاب است.

تاکنون کتابی که موضوع آن کتاب نگاشت توضیحی مباحث نظری تاریخ هنر و معماری در سه دهۀ اخیر باشد منتشر نشده است. با این حال، کتابهای مرتبط با تاریخ هنر، به ویژه کتابهای مرجع در این زمینه منتشر شده است. در اینجا از چند عنوان از اهم این کتاب ها یاد می کنیم.

یکی از کتاب هایی که از جهتی پیشینۀ کتاب حاضر محسوب می شود تاریخ هنر در آموزش: کتاب نگاشت توضیحی و تاریخ، نوشتۀ پل بریزی یر است.

موضوع هنر و جنبش اصلاح: کتاب نگاشت توضیحی، از لیندا پارشل و پیتر پارشل، مهمترین منابع درجۀ اول و دوم مربوط به نسبت میان هنر و نهضت پروتستانتیسم در اروپاست.

کتاب سوم نقد فمینیستی هنر: کتاب نگاشت توضیح یاز کسندرا لنجر است. نویسنده مدعی است که این کتاب نخستین کتاب نگاشت نقد فمینیستی هنر است و موضوع آن معرفی منابع مرتبط در طی سدۀ بیستم، عمدتاً در کشورهای انگلیسی زبان و با گوشۀ چشمی به دیگر کشورهای غربی، است. چکیده ها از نوع راهنما و در حدود ۱۰۰ کلمه است.

کتاب راهنمای منابع تاریخ هنر، از اتا آرنتسن و رابرت رین واتر، کتاب نگاشتی توضیحی دربارۀ تاریخ هنر است. تفاوت اصلی این کتاب با تحقیق حاضر، گذشته از دامنۀ زبانی و زمانی اش، این است که موضوع این کتاب تاریخ هنر است.

هیچ یک از این کتاب ها از تحقیق حاضر کفایت نمی کند. زیرا اولاً هیچ یک از این کتاب ها معطوف به مباحث نظری تاریخ هنر و معماری نیست. ثانیاً چکیدۀ این کتابها، مطابق معمول کتاب های مرجع، بسیار مختصر است و فقط امکان مروری کلی بر مجموعه ای از انتشارات در خصوص موضوع را به خواننده می دهد. البته این با وظیفۀ نوع این کتاب ها مطابقت دارد؛ اما با توجه به نیازهای کنونی در کشور ما، مرور کلی بر موضوع کمتر به کار خوانندگان می آید. از این رو، در کتاب نگاشت حاضر، چکیده ها مفصل تر از چکیده های متعارف است و برای اینکه خواننده تصویری از کتاب در مجموعۀ کارهای مرتبط به دست آورد، چکیده های کتاب نگاشت حاضر حاوی نظر چکیده نویس نیز هست.

دامنۀ کتاب نگاشت:
کتاب نگاشت توضیحی از حیث اندازۀ چکیده دارای دامن های است: از کتاب نگاشت هایی در حد کتابهای مرجع که چکیده ای بسیار مختصر دارد؛ تا کتاب نگاشت هایی با چکیدۀ مفصل. کتاب نگاشت توضیحی حاضر از قسم اخیر است؛ یعنی چکیده ها در حدی است که تصویری کمابیش روشن از محتوای کتاب به دست دهد. دامنۀ کتاب نگاشت توضیحی حاضر از نظر موضوع، مباحث نظری تاریخ معماری و هنر است؛ یعنی هر کتابی که متضمن مباحث نظری، نظریه ها، دیدگاه ها، رویکردها، و روش های تاریخ معماری و هنر باشد در محدودۀ آن قرار می گیرد. افزون بر آن، برخی از مهمترین کتاب های مباحث نظری معماری و هنر (و نه تاریخ معماری و هنر) که متضمن فصول مهمی در زمینۀ موضوع ما باشد نیز در این دامنه هست. این توسع دامنه به ویژه از آن رو موجه است که تاریخ معماری، در قیاس با تاریخ هنر، از نظر مباحث نظری فقیر است. دامنۀ این کتاب نگاشت از نظر جنس منابع فقط شامل کتاب است  چه کاغذی و چه رقومی  و دیگر اقسام منابع را، از قبیل مقاله و سند و فیلم، شامل نمی شود. دامنۀ زمانی کتابها، یعنی دامنۀ سال انتشار کتاب ها، از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۱۱ است. مبدأ است «چرخش فرهنگی» گرفتن سال ۱۹۸۱ به این سبب است که سال ۱۹۸۰ هنگام که، چنانکه در چکیده های آتی خواهیم دید، سخت در تحول اندیشه ها و روشهای تاریخ هنر مؤثر بوده است. سال انتهای این دوره، سال ۲۰۱۱، سال آغاز تحقیق حاضر است. محدودۀ زبانی این تحقیق زبان های انگلیسی و فارسی (تألیف و ترجمه) است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 • اینستاگرام
 • تلگرام
 • نرم افزار اندروید

کتاب ها و مجلات پیشنهادی