دریافت مقالات فصلنامه “پژوهش وبرنامه ریزی شهری”، شماره ۳۳، تابستان ۹۷
  • تاریخ ثبت: 1397/5/1
  • استان: همه استان ها
  • منبع: archreport.ir

دریافت مقالات فصلنامه “پژوهش وبرنامه ریزی شهری”، شماره ۳۳، تابستان ۹۷

فصلنامه «پژوهش و برنامه ریزی شهری»
دوره ۹ (سال نهم)، شماره ۳۳
تابستان ۱۳۹۷
۱۷۲ صفحه

• فهرست مقالات این شماره:

– نقش مدیریت شهری در تو سعه پایدارگردشگری ساحلی از دیدگاه جامعه میزبان (مطالعه موردی شهر بوشهر)/ ژیلا سجادی؛ محمد تقی رضویان؛ جهانگیر حیدری؛ حسین جمالی

– ارزیابی مناطق یازده گانه شهر شیراز به لحاظ شاخص شکوفایی شهری با استفاده از مدل FAHP/ حمیدرضا دانش پور؛ نوید سعیدی رضوانی؛ محمد رضا بذرگر

– بررسی و سنجش پایداری اجتماعی شهری با استفاده از مدل کوپراس و نرم افزار Lisrel مطالعه موردی : شهر اردبیل/ حسین نظم فر؛ محمد ویسیان؛ سمیه محمدی

– تحلیلی بر تاثیر طرح کالبدی بر رفتار در فضاهای شهری (نمونه موردی خیابان امام ارومیه)/ علیرضا سلیمانی؛ نفیسه مرصوصی؛ مهسا فرامرزی

– تأثیر هویت مکانی بر ایجاد حس وابستگی و نقش آن در شکل گیری منظر شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج)/ مهرداد کریمی مشاور؛ فرشاد نگین تاجی

– نقش ساختار کالبدی بر شکل گیری همبستگی اجتماعی در محلات شهری (نمونه موردی: محله قصردشت شیراز)/ علی شکور؛ علیرضا عبداله زاده فرد؛ راضیه خورشیدی

– ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط ۱ قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون/ امید علی خوارزمی؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار؛ وحید هزاره

– تبیین و تحلیل اجتماع پذیری در پارک های شهری با تاکید بر نقش عوامل زمینه ای و دموگرافیک (نمونه موردی: پارک ساحلی شهر یاسوج)/ احمد روانبخش؛ مصطفی میرآبادی

– تحلیلی بر عوامل کالبدی مؤثر بر حس تعلق به مکان در مرکز قدیمی شهر سبزوار/ عبدالهادی دانشپور؛ فاطمه صفارسبزوار

– به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری گروهی چند معیاره مکانی در تعیین مکان‌های بهینه‌ی پل‌های هوایی (مورد: منطقه یک شهر مشهد)/ فهیمه میرمحمدی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی

– بررسی بازتاب فضایی چیدمان کاربری ها در شبکه معابر بر جذب سفرهای متکی بر خودرو (محدوده مطالعه:منطقه هفت شهر قم)/ مهسا مستقیم؛ شیرین طغیانی؛ منوچهر طبیبیان؛ امیر گندمکار

– ارزیابی سرمایه اجتماعی شهر یاسوج از منظر شهروندان/ روح اله خیراندیش

دریافت مقالات
http://jupm.miau.ac.ir