X

جدیدترین اخبار و اطلاعات حوزه معماری و شهرسازی

فهرست
۱۷
تیر ۱۳۹۵
ایمیل به دیگران

نگاهی به کتاب «پایداری اجتماعی درفضاهای شهری» ؛ مجموعه مقالات در دو جلد

کتاب «پایداری اجتماعی در فضاهای شهری»
مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین – دو جلد

• مشخصات جلد اول:
نویسندگان:
جمال‌الدین سهیلی، فاطمه اسماعیلی‌جوریابی، زهرا پرچم‌ویه، سکینه تقی‌خانی، زهره جهانبخش، مجید جهانگیری، سعید حاجی‌آقابزرگی، سارا حبیبی‌بداغ، مینا حیدری، سارا خراسانی، مریم رشیدی، زینب رمضانی‌لیمایی، ناهید زعفرانلو، سیما سمیعی‌فرد، یاسمن قربانی، سیدمحرمعلی موسوی، حلیمه نجفی

ویرایش علمی: جمال‌الدین سهیلی
ناشر: گوهر دانش
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
تیراژ: ۵۰۰ نسخه
تعداد صفحه: ۱۶۷
قیمت: ۲۳۰/۰۰۰ ریال

• مشخصات جلد دوم:
نویسندگان:
جمال‌الدین سهیلی، پریسا افشار، رویا اینانلو، زینب باقری، سارا جلالی‌فر، پگاه سلطانی، فرزانه شمالی، سحر فارسی، منا فتح‌اله‌پورخالص، منیره گنجی، پرستو مقدم، پریسا مقیمی، فرناز ملکی‌فرد

ویرایش علمی: جمال‌الدین سهیلی
ناشر: گوهر دانش
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
تعداد صفحه: ۱۲۶
تیراژ: ۵۰۰ نسخه
قیمت: ۱۷۰/۰۰۰ ریال

بخشی از پیش گفتار و مقدمه:
در حدود دو دهه اخیر و در بستر افزایش توجهات بین المللی به محیط زیست و مسائل مربوط به کیفیت زندگی، تلاش برای دستیابی به پابداری اجتماعی در فضاهای شهری اهمیت ویژه ای یافته است. در این میان، فضاهای شهری به عنوان مبنای فیزیکی-اجتماعی می تواند نقش بسیار مهمی در زمینه پایداری شهرها ایفا کند. در این بین پایداری اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار بیشتر با ابعاد کیفی زندگی انسانی همگام است و بر مفاهیمی چون آینده نگری، عدالت محوری، مشارکت، توانمدسازی، دسترسی برابر، ارتقاء هویت فرهنگی تأکید دارد.

مجموعه مقالات حاضر به عوامل انسانی از بعد اجتماعی و به فضاهای شهری از بعد ظرفی برای تعاملات اجتماعی می نگرد تا در نتیجه به آن دسته از معیارهای پایداری اجتماعی دست یابد که از طریق حیات جمعی انسان ها در شهر و فضاهای عمومی آن حاصل می گردد و فضاهای عمومی به دلیل جامعیت و قابلیت دسترسی برای همه می توانند برقرارکننده کیفیت های پایداری اجتماعی باشند و فعال نمودن این فضاها برای جذب اقشار مختلف جامعه موجب هم بستگی، پیوند اجتماعی و همچنین ایجاد مکانی برای تولید و تکثیر فرهنگ می گردد. ولی چیزی که بسیار حائز اهمیت است، تطابق چنین فضاهایی با نیازها و خواست های شهروندان است که امکان حضور بیشتر شهروندان در شهر را فراهم می سازد. لذا توجه به کیفیت کالبدی و عملکرد چنین فضاهایی در جهت افزایش تعاملات جمعی و همچنین تعریف و خلق رویدادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی از سوی طراحان در فضاهای عمومی می تواند به القای حس تعلق خاطر و ایجاد خاطرات جمعی مشترک و بازیابی هویت جمعی شهروند در شهر کمک کند و شهرها و جوامع پیداری را به وجود می آورد.

از جمله این کیفیت های فضایی موثر در پایداری اجتماعی می توان به بررسی کارکرد نقش سرزندگی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اقتصاد غیررسمی، فرایندهای فرهنگی و مذهبی و … اشاره نمود. جهت بررسی اصول طراحی این کارکردها نیاز است که بر مبنای روش مطالعه تحقیقی که متکی بر یافته های مستند باشد به بررسی مفاهیم و شناسایی اصولی از طراحی این کارکردها در فضاهای شهری بپردازیم.

کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که با تلاش و سازماندهی دکتر جمال الدین سهیلی تدوین و تنظیم شده است. ایشان سعی نموده اند تا چند نمونه از فضاهای شهری ایران و جهان را بر اساس مولفه های پایداری اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند که بدون تردید این مجموعه به عنوان یک اثر علمی پژوهشی، در نوع خود می تواند در راستای درک و فهم موضوع پایداری اجتماعی در فضاهای شهری گامی موثر و مفید محسوب شود.

در این کتاب سعی شده است با مطالعه کیفیت مولفه های پایداری اجتماعی به مبانی نظری تحقیق برسد، و سپس با بررسی نمونه های موفق در توسعه پایداری اجتماعی به شناخت معیارهای هرکدام از این مولفه ها در فضاهای شهری دست پیدا کند. مطالعاتی که تاکنون در خصوص پایداری اجتماعی در فضاهای شهری در کشور به انتشار رسیده است، مربوط به چند مقاله علمی-پژوهشی و چند مقاله کنفرانس های ملی می شود که با رویکردهای متفاوت این تحقیقات صورت پذیرفته است ولی این مجموعه مقالات درصدد است با محوریت چند مولفه پایداری اجتماعی موثر در کیفیت فضاهای شهری بتواند به معرفی الگوهای طراحی این مقوله بپردازد.

• فهرست مطالب جلد اول کتاب :
– نقش انعطاف پذیری فضا بر توسعه پایداری اجتماعی/ فاطمه اسماعیلی جوریابی
– تأثیر آیین و مناسبات فرهنگی بر توسعه پایداری اجتماعی/ زهرا پرچم‌ویه
– نقش ایمین سکونت گاه های انسانی در برابر مخاطرات طبیعی با رویکرد پایداری اجتماعی/ سکینه تقی خانی
– تأثیر مشارکت مردم بر توسعه پایداری اجتماعی/ زهره جهانبخش
– فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی در پایداری اجتماعی/ مجید جهانگیری
– تأثیر ظزفیت اجتماعی در ایجاد و توسعه پایدار اجتماعی/ سعید حاجی آقابزرگی
– نقش سرزندگی بر توسعه پایداری اجتماعی در فضاهای باز شهری/ سارا حبیبی بداغ
– تأثیر رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی بر پایداری اجتماعی/ مینا حیدری
– تأثیر همبستگی اجتماعی بر پایداری اجتماعی در فضای باز شهری/ سارا خراسانی
– تأثیر امنیت اجتماعی بر پایداری اجتماعی در فضاهای کالبدی/ مریم رشیدی
– تأثیر کیفیت زندگی جامعه محلی بر پایداری اجتماعی/ زینب رمضانی لیمایی
– نقش تأمین نیازهای اساسی مردم فقیر در توسعه پایدار اجتماعی/ ناهید زعفرانلو
– نقش توانمندسازی مردم در توسعه پایدار اجتماعی/ سیما سمیعی فرد
– نقش فرآیندهای مذهبی در توسعه پایدار اجتماعی/ یاسمن قربانی
– تأثیر کیفیت های تاریخی همجواری ها در توسعه پایدار اجتماعی/ سید محرمعلی موسوی
– نقش و تأثیر طبیعت در محیط زیست در توسعه پایدار اجتماعی/ حلیمه نجفی

• فهرست مطالب جلد دوم کتاب :
– نقش و تأثیر سرزندگی در توسعه پایداری اجتماعی/ پریسا افشار
– نقش مشارکت های عمومی و حق انتخاب در پایداری اجتماعی/ رویا اینانلو
– نقش انعطاف پذیری فضای شهری در توسعه پایداری اجتماعی/ زینب باقری
– نقش عرصه های عمومی جذاب در پایداری اجتماعی/ سارا جلالی فر
– بررسی نقش نهادهای مردمی و توانمندسازی در پایداری اجتماعی/ پگاه سلطانی
– نقش دسترسی پذیری و نفوذپذیری در پایداری اجتماعی/ فرزانه شمالی
– تأثیر و نقش سنت های مذهبی در پایداری اجتماعی/ سحر فارسی
– ببرسی نقش تراکم جمعیت در پایداری اجتماعی/ منا فتح اله پور خالص
– نقش عدالت اجتماعی در پایداری اجتماعی/ منیره گنجی
– تأثیز مناسبات فرهنگی بر ایجاد پایداری اجتماعی در فضاهای عمومی/ پرستو مقدم
– بررسی تأثیر طبیعت و محیط زیست در ایجاد پایداری اجتماعی/ پریسا مقیمی
– نقش امنیت و تأثیر آن در توسعه پایداری اجتماعی/ فرناز ملکی فرد

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

اینستاگرام : https://www.instagram.com/archcal

کانال تلگرام : https://telegram.me/archreport_ir

اپلیکیشن تقویم معماری :  https://cafebazaar.ir/app/com.archreport.cal

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • نرم افزار اندروید